ព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ ចូលរួបមហាសន្និបាតវិសាខបូជាអង្គការសហប្រជាជាតិ រៀបចំនៅថ្ងៃ កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ។ រូបថត៖ ថាច់ ប្រីជា គឿន

ព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ ចូលរួបមហាសន្និបាតវិសាខបូជាអង្គការសហប្រជាជាតិ រៀបចំនៅថ្ងៃ កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ។ រូបថត៖ ថាច់ ប្រីជា គឿន