សកលវិទ្យាល័យមហាចុឡាឡុងករណ៍រាជវិទ្យាល័យ ខេត្តអយុធ្យា ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១២៖ ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ ក្នុងមហាសន្និបាតវិសាខបូជាអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលរៀបចំនៅប្រទេសថៃ ។

សកលវិទ្យាល័យមហាចុឡាឡុងករណ៍រាជវិទ្យាល័យ ខេត្តអយុធ្យា ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១២៖ ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ ក្នុងមហាសន្និបាតវិសាខបូជាអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលរៀបចំនៅប្រទេសថៃ ។