ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ សញ្ជាតិអាមេរិក នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រំលឹកខួប ៤២ ឆ្នាំ ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធ អ្នកតស៊ូប្រឆាំង កងទ័ពវៀតកុង