ខ្មែរក្រោមចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅមុខស្ថានទូត ប្រ ទេស កម្ពុជា ប្រចាំទីក្រុង Washington សហរដ្ឋ អាមេរិក ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត Sdon Lam

ខ្មែរក្រោមចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅមុខស្ថានទូត ប្រ ទេស កម្ពុជា ប្រចាំទីក្រុង Washington សហរដ្ឋ អាមេរិក ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត Sdon Lam