ទូរទស្សន៍​វៀតណាម សម្ភាសន៍​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ដែល​ចូលរួម​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​លោក កឹម សុខា អនុប្រធាន​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ កាលពី​ថ្ងៃទី ០៩ មិថុនា ២០១៣​។ រូប​ថ​តៈ CMN/Mekong​

ទូរទស្សន៍​វៀតណាម សម្ភាសន៍​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ដែល​ចូលរួម​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​លោក កឹម សុខា អនុប្រធាន​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ កាលពី​ថ្ងៃទី ០៩ មិថុនា ២០១៣​។ រូប​ថ​តៈ CMN/Mekong​

ទូរទស្សន៍​វៀតណាម សម្ភាសន៍​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ដែល​ចូលរួម​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​លោក កឹម សុខា អនុប្រធាន​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ កាលពី​ថ្ងៃទី ០៩ មិថុនា ២០១៣​។ រូប​ថ​តៈ CMN/Mekong​