លោក ចៅ រៀប នៅក្នុងពិធីបុណ្យខួប ៦៤ ឆ្នាំ នៃទិវា ០៤ មិថុនា កាលពីទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅ រដ្ឋ Washington ។

លោក ចៅ រៀប នៅក្នុងពិធីបុណ្យខួប ៦៤ ឆ្នាំ នៃទិវា ០៤ មិថុនា កាលពីទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅ រដ្ឋ Washington ។

លោក ចៅ រៀប នៅក្នុងពិធីបុណ្យខួប ៦៤ ឆ្នាំ នៃទិវា ០៤ មិថុនា កាលពីទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅ រដ្ឋ Washington ។