សាខាសមាគម និងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុងឡងប៊ីច រដ្ខកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ភាគខាងត្បូង នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចូលរួមតាំងពិពណ៌វប្បធម៌ខ្មែរ ដែលរៀបចំឡើងដោយសហគមន៍ខ្មែរ នៅទីក្រុងឡងប៊ីច ឈ្មោះ ’’ទីក្រុងខ្មែរ’’ ភាសាអង់គ្លេសហៅថា “ CAMBODIA TOWN “

.