លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន្ទ (ឆ្វេងបំផុត) ប្រធានផែនការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើបាតុកម្មជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ នៅមុខសេតវិមាន កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន្ទ (ឆ្វេងបំផុត) ប្រធានផែនការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើបាតុកម្មជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ នៅមុខសេតវិមាន កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។