មុខស្ថានទូតប្រទេសកម្ពុជា ប្រចាំទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថម