ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោម នៅប្រទេសថៃ បានទទួលអំណោយ ពីសប្បុរសជន

.