ព្រះសង្ឃ​គង់​ឈរ​បិទ​ផ្លូវ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ ខាង​មុខ​សាលសន្និសីទ​ចតុមុខ ទាមទារ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ធម្មការ និង​មន្ត្រី​សង្ឃ ដោះស្រាយ​រឿង​បាត់​ព្រះ​បរម​សារីរិកធាតុ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣ ។

ព្រះសង្ឃ​គង់​ឈរ​បិទ​ផ្លូវ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ ខាង​មុខ​សាលសន្និសីទ​ចតុមុខ ទាមទារ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ធម្មការ និង​មន្ត្រី​សង្ឃ ដោះស្រាយ​រឿង​បាត់​ព្រះ​បរម​សារីរិកធាតុ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣ ។