ពលរដ្ឋ​នាំគ្នា​ដុត​បំផ្លាញ​គ្រឿងចក្រ​ឈូស​ឆាយ​ដី ឬ​អេស្កាវ៉ាទ័រ​មួយ​គ្រឿង និង​បំពង់​ទីប​ជ័រ​បូម​ខ្សាច់​ជា​ច្រើន​ដើម ខាង​មុខ​ប៉ាឆា​នៃ​វត្ត​ខ្ទរ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣ ។ RFA

ពលរដ្ឋ​នាំគ្នា​ដុត​បំផ្លាញ​គ្រឿងចក្រ​ឈូស​ឆាយ​ដី ឬ​អេស្កាវ៉ាទ័រ​មួយ​គ្រឿង និង​បំពង់​ទីប​ជ័រ​បូម​ខ្សាច់​ជា​ច្រើន​ដើម ខាង​មុខ​ប៉ាឆា​នៃ​វត្ត​ខ្ទរ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣ ។ RFA