២០-សីហា-២០១៣៖ លោក ទត់ ចាន់បញ្ញា (ស្ដាំ) និង​កញ្ញា សុខ ដាលីស (ឆ្វេង) យុវជន ២​នាក់​ក្នុង​ចំណោម​យុវជន ៤​នាក់ ដែល​ត្រូវ​ដោះ​លែង បន្ទាប់​ពី​ចាប់​ខ្លួន​ពី​បទ​ញុះញង់​ឲ្យ​មាន​ហិង្សា​ប្រដាប់​អាវុធ​ផ្ដួល​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល។ រូបថត៖ RFA

២០-សីហា-២០១៣៖ លោក ទត់ ចាន់បញ្ញា (ស្ដាំ) និង​កញ្ញា សុខ ដាលីស (ឆ្វេង) យុវជន ២​នាក់​ក្នុង​ចំណោម​យុវជន ៤​នាក់ ដែល​ត្រូវ​ដោះ​លែង បន្ទាប់​ពី​ចាប់​ខ្លួន​ពី​បទ​ញុះញង់​ឲ្យ​មាន​ហិង្សា​ប្រដាប់​អាវុធ​ផ្ដួល​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល។ រូបថត៖ RFA

២០-សីហា-២០១៣៖ លោក ទត់ ចាន់បញ្ញា (ស្ដាំ) និង​កញ្ញា សុខ ដាលីស (ឆ្វេង) យុវជន ២​នាក់​ក្នុង​ចំណោម​យុវជន ៤​នាក់ ដែល​ត្រូវ​ដោះ​លែង បន្ទាប់​ពី​ចាប់​ខ្លួន​ពី​បទ​ញុះញង់​ឲ្យ​មាន​ហិង្សា​ប្រដាប់​អាវុធ​ផ្ដួល​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល។ រូបថត៖ RFA