រោង​ស្នាក់​នៅ​របស់​បាតុករ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ត្រូវ​បាន​រុះរើ​ចេញ​ពី​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៤។ RFA/Vann Vichar

រោង​ស្នាក់​នៅ​របស់​បាតុករ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ត្រូវ​បាន​រុះរើ​ចេញ​ពី​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៤។ RFA/Vann Vichar

រោង​ស្នាក់​នៅ​របស់​បាតុករ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ត្រូវ​បាន​រុះរើ​ចេញ​ពី​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៤។
RFA/Vann Vichar