រូបភាពរបស់ព្រះសង្ឃអង្គដែលបានដុតសម្លាប់ព្រះកាយ ។

រូបភាពរបស់ព្រះសង្ឃអង្គដែលបានដុតសម្លាប់ព្រះកាយ ។