លោក យុទ្ធព្ងង្ស ពេលសម្ដែង “បទ ឧកញ៉ា សឺង គុយ” នៅក្រុងព្រះសីហនុ ។ រូបថត Facebook

លោក យុទ្ធព្ងង្ស ពេលសម្ដែង “បទ ឧកញ៉ា សឺង គុយ” នៅក្រុងព្រះសីហនុ ។ រូបថត Facebook