លោក ហ៊ុន សែន (ស្ដាំ) និង ង្វៀង តឹង យ៉ុង ។

លោក ហ៊ុន សែន (ស្ដាំ) និង ង្វៀង តឹង យ៉ុង ។