បដារបស់ក្រុមបាតុករប្រឆាំង លោក ហ៊ុន សែន សរសេរថា “ហ៊ុន សែន ផ្ដាច់ការ ” នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថតផ្ដល់ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ វាសនា

បដារបស់ក្រុមបាតុករប្រឆាំង លោក ហ៊ុន សែន សរសេរថា “ហ៊ុន សែន ផ្ដាច់ការ ” នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថតផ្ដល់ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ វាសនា