លោក ហ៊ុន សែន ថ្លែងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិវៀតណាម (VTV) ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក ហ៊ុន សែន ថ្លែងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិវៀតណាម (VTV) ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។