បដាឃោសនាដែលមានរូប ហូ ជីមិញ នៅតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ។ រូបថត៖ Wikipedia