រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton ( ឆ្វេង ) និងអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយ និស្តវៀតណាម នៅរដ្ឋធានីហាណូយកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ។ រូបថត៖ Reuters

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton ( ឆ្វេង ) និងអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយ និស្តវៀតណាម នៅរដ្ឋធានីហាណូយកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ។ រូបថត៖ Reuters