លោក សឺន ជុំជួន អគ្គលេខាធិការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដើម្បី​សិទ្ធិមនុស្ស និង​អភិវឌ្ឍន៍។ រូប៖ ហ្វេសប៊ុក KKKHRDA-Center ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

លោក សឺន ជុំជួន អគ្គលេខាធិការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដើម្បី​សិទ្ធិមនុស្ស និង​អភិវឌ្ឍន៍។ រូប៖ ហ្វេសប៊ុក KKKHRDA-Center ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

លោក សឺន ជុំជួន អគ្គលេខាធិការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដើម្បី​សិទ្ធិមនុស្ស និង​អភិវឌ្ឍន៍។ រូប៖ ហ្វេសប៊ុក KKKHRDA-Center ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០