ទម្លាប់ទាំង ៨ មិនគួរធ្វើតាមពេលទទួលទានពេលព្រឹក

ទម្លាប់ទាំង ៨ មិនគួរធ្វើតាមពេលទទួលទានពេលព្រឹក