ថ្ងៃអាទីត្យទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២៖ កិច្ចប្រជុំមួយរបស់ មូលនិធិពុទ្ធកៈសិក្សាខ្មែរថេរវាទវៀតណាមខាងត្បូង នៅ ម.ច.រ. ដើម្បីពិភាក្សាការងារ ។

ថ្ងៃអាទីត្យទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២៖ កិច្ចប្រជុំមួយរបស់ មូលនិធិពុទ្ធកៈសិក្សាខ្មែរថេរវាទវៀតណាមខាងត្បូង នៅ ម.ច.រ. ដើម្បីពិភាក្សាការងារ ។