បដាកម្មវិធីប្រឡងនៅខ្លោងទ្វារវត្តកងចក្ការាមធ្លក ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ។

បដាកម្មវិធីប្រឡងនៅខ្លោងទ្វារវត្តកងចក្ការាមធ្លក ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ។