លោក លី ឈូន (កណ្ដាល) ចាងហ្វាង សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ ។

លោក លី ឈូន (កណ្ដាល) ចាងហ្វាង សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ ។

លោក លី ឈូន (កណ្ដាល) ចាងហ្វាង សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ ។