លោក Ed Royce ប្រធាន គណៈ កម្មការកិច្ចការបរ ទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក ។

លោក Ed Royce ប្រធាន គណៈ កម្មការកិច្ចការបរ ទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក ។