លោក យឿង ជីយុង (Dương Chí Dũng) អតីតអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូននាវា និង ជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសមាជិករបស់ Vinalines ។

លោក យឿង ជីយុង (Dương Chí Dũng) អតីតអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូននាវា និង ជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសមាជិករបស់ Vinalines ។