អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រារព្វពិធីបុណ្យខួបគម្រប់ ៣៥ឆ្នាំនៃទិវាតស៊ូរបស់ខ្មែរ នៅកម្ពុជាក្រោម

.