ពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងសញ្ញាបត្រដល់សមណសិស្ស ។

ពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងសញ្ញាបត្រដល់សមណសិស្ស ។