សមណសិស្សរងចាំគណៈកម្មការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងនៅវត្តងវត្តសុវណ្ណសាគរសិរីដើមពោន រាត្រីថ្ងៃទី ៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ ។

សមណសិស្សរងចាំគណៈកម្មការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងនៅវត្តងវត្តសុវណ្ណសាគរសិរីដើមពោន រាត្រីថ្ងៃទី ៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ ។