ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ធ្វើ

ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ធ្វើ
បាតុកម្មតវ៉ានៅពីខាងមុខវិមានរដ្ឋសភាប្រចាំ
រដ្ឋ ថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ដើម្បីសុំ
អន្តរាគមន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកឱ្យមានការបោះ
ឆ្នោតឡើងវិញនៅ ប្រទេសកម្ពុជា និងថ្កោល
ទោសការបាញ់សម្លាប់ កម្មករ ខ្មែរដោយសារតែ
ពួកគេតវ៉ា ពីបញ្ហាប្រាក់ខែដែលតិចតួច និងពិបាក
រស់នៅ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន