លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្លែងការណ៍បើកកម្មវិធី កាន់អ្នកចូលរួមអង្គមហាសន្និបាតលើក ទី ៩ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ ។

លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្លែងការណ៍បើកកម្មវិធី កាន់អ្នកចូលរួមអង្គមហាសន្និបាតលើក ទី ៩ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ ។