មហាសន្និបាតលើកទី ៩ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី ១១​ ខែសីហា ២០១២ ។

មហាសន្និបាតលើកទី ៩ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី ១១​ ខែសីហា ២០១២ ។

មហាសន្និបាតលើកទី ៩ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី ១១​ ខែសីហា ២០១២ ។