សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រជុំរបស់សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំក្រុងខ្មែរឡុងបិច រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ភាគខាងត្បូង