លោក ង្វៀង វ៉ាំង ហាយ ឬ ដេវ កៃ (Điếu Cày /Nguyễn Văn Hải) អ្នកសរសេរប្លក់វៀតណាម ។

លោក ង្វៀង វ៉ាំង ហាយ ឬ ដេវ កៃ (Điếu Cày /Nguyễn Văn Hải) អ្នកសរសេរប្លក់វៀតណាម ។