ក្រុម​ធម្មយាត្រា​ទិស​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៥ ធ្វើ​បាតុកម្ម​​បិទ​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៥ នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​៥ ធ្នូ នៅ​ទី​ប្រជុំ​ជន​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣ ។ RFA/Chin Chetha

ក្រុម​ធម្មយាត្រា​ទិស​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៥ ធ្វើ​បាតុកម្ម​​បិទ​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៥ នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​៥ ធ្នូ នៅ​ទី​ប្រជុំ​ជន​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣។ RFA/Chin Chetha