ព្រះសង្ឃ និងពលរដ្ឋនៅមុខក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ទាមទារឲ្យ លោក ម៉ិន ឃិន ចុះចេញពីតំណែង ។

ព្រះសង្ឃ និងពលរដ្ឋនៅមុខក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ទាមទារឲ្យ លោក ម៉ិន ឃិន ចុះចេញពីតំណែង ។