ប្រជាពលរដ្ឋរត់ចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃទី ០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ប្រជាពលរដ្ឋរត់ចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃទី ០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។