លោក ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ទទួលសម្ដេចសង្ឃ ដាឡៃ ឡាម៉ា នៅសេតវិមាន ថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤ ។

លោក ប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋអាមេរិក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ទទួលសម្ដេចសង្ឃ ដាឡៃ ឡាម៉ា នៅសេត វិមាន ថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភ ឆ្នាំ ២០១៤ ។