សំពត់ចងក្បិន, ចម្លាក់នៅ ស.វ.ទី ៥-៦ នៃ គ. ស. ។ (សារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញ)