អង្គការ សមាគមខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជា ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម