កិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ ២០១២ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ១៦ ខែធ្នូ នៅឆាឡុត រដ្ឋ Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក ។

កិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ ២០១២ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ១៦ ខែធ្នូ នៅឆាឡុត រដ្ឋ Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក ។