គណៈកម្មការ

គណៈកម្មការនាយកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម-ឆ្នាំ ២០១៦ – ២០២០

លោក ថាច់ វៀន អធិបតី និង ជាប្រធានប្រតិបត្តិ ។
លោក ថាច់ វៀន អធិបតី
លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ - អនុប្រធានប្រតិបត្តិ
លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ – ប្រធានប្រតិបត្តិ
លោក ចៅ សេរី - អនុប្រធានប្រតិបត្តិ
លោក ចៅ សេរី – អនុប្រធានប្រតិបត្តិ
លោក ថាច់ សេ - ប្រធានសភាតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
លោក ថាច់ សេ – ប្រធានសភាតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
លោក សឺង ហួរ - អគ្គលេខាធិការ
លោក សឺង ហួរ – អគ្គលេខាធិការ
លោក ចៅ រៀប - ប្រធានសភាព្រឹទ្ធាចារ្យ
លោក ចៅ រៀប – ប្រធានសភាព្រឹទ្ធាចារ្យ
លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន្ទ - ប្រធានផែនការ
លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន្ទ – ប្រធានផែនការ

 

លោក ត្រឹង យ៉ាប់ - ប្រធានរដ្ឋបាល
លោក ត្រឹង យ៉ាប់ – ប្រធានរដ្ឋបាល
ព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ - នាយកគណៈកម្មការសាសនាអន្តរជាតិ
ព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ – នាយកគណៈកម្មការសាសនាអន្តរជាតិ
ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា - ប្រធាន នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន
ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា – ប្រធាន នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន
អ្នកស្រី សឺង ធី ណិត - ប្រធានស្រ្តី
អ្នកស្រី សឺង ធី ណិត – ប្រធានស្រ្តី
អ្នកនាង កៀង សូធី - ប្រធានគណៈកម្មាធិការយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKFYC)
អ្នកនាង កៀង សូធី – ប្រធានគណៈកម្មាធិការយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKFYC)

ទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

បណ្ឌិត Jooshua Cooper
បណ្ឌិត Jooshua Cooper
លោក សឺង សម្រេច
លោក សឺង សម្រេច
លោក តោ គិម ថុង
លោក តោ គិម ថុង
លោក ទៀ ថេន
លោក ទៀ ថេន

គណៈកម្មាការទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ចៅ សារី
លោក ចៅ សារី
លោក ថាច់ សាមន
លោក ថាច់ សាមន