ផែនទី ដែនដីកម្ពុជាក្រោម (Cochin China) ឆ្នាំ ១៨៦១ ។

ផែនទី ដែនដីកម្ពុជាក្រោម (Cochin China) ឆ្នាំ ១៨៦១ ។