បាតុកម្មរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

បាតុកម្មរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។