អ្នកបាតុកម្មប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

អ្នកបាតុកម្មប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។