លោក ថាច់ កាវ ម៉ិញ ដែលអួតថា ខ្លួនជាអ្នកគូរប្លង់ និង សាងសង់វត្តជិត ១៤១ វតនៅក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំង ។

លោក ថាច់ កាវ ម៉ិញ ដែលអួតថា ខ្លួនជាអ្នកគូរប្លង់ និង សាងសង់វត្តជិត ១៤១ វតនៅក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំង ។