អ្នកភូមិបឹងកក់ ដុតកង់ឡាន នៅមុខសាលាក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត សឺង វិចិត្រ l VOKK

អ្នកភូមិបឹងកក់ ដុតកង់ឡាន នៅមុខសាលាក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត សឺង វិចិត្រ l VOKK