កុមារា កុមារី រៀនអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ក្នុងវត្តមួយនៅខេត្តឃ្លាំង នៃ ដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។ រូបៈ Thach Tay

កុមារា កុមារី រៀនអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ក្នុងវត្តមួយនៅខេត្តឃ្លាំង នៃ ដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។ រូបៈ Thach Tay

កុមារា កុមារី រៀនអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ក្នុងវត្តមួយនៅខេត្តឃ្លាំង នៃ ដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។ រូបៈ Thach Tay